Close Menu

Algemeen reglement Feestweek Zwanenburg

Ook  Feestweek Zwanenburg/Halfweg kan niet zonder een aantal huisregels.

Kom je naar het feestterein of neem je deel aan onze activiteiten dan ga je automatisch akkoord met het volgende:

 • Het betreden van het evenementen-/festivalterrein en/of deelname aan de georganiseerde evenementen geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het evenement, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Om ieders veiligheid te kunnen waarborgen wordt er toezicht gehouden door als zodanig herkenbare beveiligingsbeambten.
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de beveiligingsbeambten van het evenement te allen tijde op te volgen.
 • Op verzoek van de organisatie en/of beveiligingsbeambten moeten bezoekers een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
 • Eenmaal binnen is het niet meer mogelijk om het evenementen-/festivalterrein te verlaten en weer naar binnen te gaan.
 • Er bestaat de mogelijkheid dat bezoekers vooraf gefouilleerd worden en (hand)tassen doorzocht  worden.
 • Aan degene die hieraan niet wenst mee te werken, kan de toegang worden geweigerd zonder dat hierdoor recht op enige vorm van vergoeding ontstaat.
 • Het is bezoekers verboden het evenementen-/festivalterrein te betreden in het bezit van de volgende zaken: (eigen) alcoholhoudende dranken, frisdrank, glaswerk, plastic flessen, blik (et cetera), vuurwerk, (slag, vuur en steek-)wapens en andere volgens de wet verboden gevaarlijke voorwerpen en stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op straffe van inbeslagname van betreffende goederen of weigering van toegang zonder dat hierdoor recht op enige vorm van vergoeding ontstaat.
 • Ook het verlaten van het evenementen-/festivalterrein met gekochte dranken en etenswaren is, in verband met vervuiling van de omgeving, verboden. Dit betekent dus dat u uw consumptie dient op te drinken, op te eten of weg te gooien voordat u het evenementen-/festivalterrein verlaat.
 • Het is bezoekers die niet over het juiste herkenningsmiddel beschikken (zichtbaar voor organisatiemedewerkers en beveiligingsbeambten, en op de juiste manier geborgd) verboden zich in het afgezette gebied in de feesttent en/of backstage te bevinden.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik worden niet getolereerd.
 • De Feestweek Zwanenburg/Halfweg hanteert een Zero Tolerance beleid t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. De organisatie bepaalt of er nog toegang tot het evenement zal worden verleend.
 • Ga zorgvuldig met je omgeving om en respecteer de natuur en medemens.
 • Het dragen van een voetbalshirt, OMG colours (Outlaw MotorCycle Gang) en/of discriminerende kleding is niet toegestaan.
 • Roken in de tenten is niet toegestaan. Bij 2 waarschuwingen volgt verwijdering van het evenementen-/festivalterrein.
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.
 • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
 • Het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.
 • Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Bij het betreden en verlaten van het evenement dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.
 • Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen.
 • Selfiesticks zijn niet toegestaan.
 • Drones zijn niet toegestaan, zowel op als rond het evenementen-/festivalterrein.
 • Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Lachgas is per wet niet verboden, maar wel schadelijk voor je hersenen. Feestweek Zwanenburg/Halfweg heeft een afgesloten terrein met haar eigen huisregels. In overleg met de vergunningverlener staat in de huisregels dat lachgas niet toegestaan is op het het evenementen-/festivalterrein. Treffen beveiligingsbeambten lachgas aan bij de visitatie, zal dit in beslag worden genomen. Heeft iemand meerdere houders met lachgas bij zich, met het kennelijke oogmerk deze te verhandelen, zal worden opgetreden in het kader van de Warenwet. Overtreders worden overgedragen aan de politie.

 

 

ALCOHOL

Onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te verkrijgen en nuttigen. Bezoekers kunnen alleen alcohol nuttigen wanneer ze in bezit zijn van een 18+ polsbandje. Deze zijn op het terrein verkrijgbaar op vertoon van je identiteitsbewijs. Het is niet toegestaan om het terrein met alcohol te verlaten.

Voor bezoekers van 18 jaar en ouder is het doorgeven van alcohol aan bezoekers jonger dan 18 jaar verboden. Bij constatering hiervan volgt verwijdering van het evenementen-/festivalterrein. Op verzoek van Feestweek Zwanenburg/Halfweg-personeel, security of andere bevoegden dien je een ID-bewijs te kunnen tonen, waarmee je leeftijd kan worden vastgesteld.

 

Bezoekers die zich niet aan de huisregels van het evenement houden, zal de toegang tot het evenementen-/festivalterrein worden ontzegd.

 

ER STAAN OVERAL VUILCONTAINERS, MAAK HIER GEBRUIK VAN!

DE ORGANISATIE WENST ALLE BEZOEKERS EEN FANTASTISCHE FEESTWEEK!